Σύστημα M.O.R.E.

(Motor – Oral – Respiration – Eye)

Ο ρόλος του στόματος στην αισθητηριακή ολοκλήρωση των παιδιών.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε παιδιά με στοματοπροσωπικές δυσκολίες και δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Το σύστημα M.O.R.E περιλαμβάνει αναπνευστικές ασκήσεις καθώς και χρήση σφυριχτρών.

Στόχος του προγράμματος είναι  η βελτίωση δεξιοτήτων που υπολείπονται σε σχέση με το συγχρονισμό της Απομύζησης – Κατάποσης – Αναπνοής (Α.Κ.Α.), οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας αλλά και άλλων δεξιοτήτων όπως ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η στάση του σώματος και η συναισθηματική ωριμότητα.