Αθηνά Τεστ

Το Αθηνά Τεστ (Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης) είναι ένα σταθμισμένο διαγνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό δυσκολιών που παρουσιάζουν τα παιδιά στην ανταπόκριση των μαθησιακών απαιτήσεων του σχολείου.

Το Αθηνά Τεστ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας από 5 έως 9 ετών και αποτελείται από 14 δοκιμασίες, οι οποίες αξιολογούν τομείς της ανάπτυξης του παιδιού σημαντικές για την εξέλιξη της σχολικής μάθησης (μνήμη, λεξιλόγιο, αντίληψη κ.α.)

Με το Αθηνά Τεστ δίνεται η δυνατότητα στους ειδικούς αρχικά να εντοπίσουν τις επιμέρους δυσκολίες στον μαθησιακό τομέα, και παράλληλα να σχεδιάσουν εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για το κάθε παιδί