Ειδικό ψυχοπαιδαγωγικό

Το ειδικό ψυχοπαιδαγωγικό απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία δεν έχουν κατακτήσει έννοιες και δεξιότητες που απαιτούνται για την ομαλή ένταξη στο σχολικό πλαίσιο. Στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η σχολική ετοιμότητα του παιδιού. Κάθε πρόγραμμα είναι εξατομικευμένο, βάσει των αναγκών του κάθε παιδιού.

Για την ομαλή σχολική ένταξη, ένα παιδί πρέπει να έχει κατακτήσει:

eidiko-psyxopaidagwgiko•  Βασικά χρώματα και σχήματα

•  Έννοιες μεγεθών, χώρου, χρόνου

•  Προγραφικές δεξιότητες

•  Οπτικές δεξιότητες (αντίληψη όμοιου – διαφορετικού)

•  Ακουστικές δεξιότητες (αναγνώριση και διάκριση ήχων)

•  Προμαθηματικές έννοιες (αντίληψη ποσοτήτων, αρίθμηση)

•  Δεξιότητες προφορικού λόγου (φωνολογική ενημερότητα, αφήγηση)

•  Συμβολικό παιχνίδι

•  Ικανοποιητικό επίπεδο οργάνωσης

•  Ικανοποιητικό επίπεδο συγκέντρωσης

•  Κοινωνικές δεξιότητες