Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις Διαταραχές της επικοινωνίας (λεκτικής ή μη λεκτικής) και του προφορικού λόγου σε παιδιά και εφήβους.

018-logo8erapeia

Πιο συγκεκριμένα ασχολείται με:

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ

Είναι όταν υπάρχει δυσκολία στην παραγωγή ήχων. Όπως:

•  Αντικατάσταση φωνήματος π.χ. σοκολάτα- θοκολάτα

•  Παράληψη φωνημάτων π.χ. παραμύθι - πααμύθι

•  Απλοποιήσεις φωνημάτων π.χ. βιβλίο – βιβίο

•  Αλλοιώσεις φωνημάτων π.χ. αντί για σ – χιου θέλω – χιέλω

 

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Είναι όταν υπάρχει δυσκολία στην αντίληψη, επεξεργασία και οργάνωση των ήχων, με αποτέλεσμα τη λανθασμένη παραγωγή τους. Όπως:

•  Πτώση συλλαβών π.χ. μπαλόνιλόνι

•  Αντικαταστάσεις φωνημάτων π.χ. τραπέζι – τραπέδι

•  Απλοποιήσεις φωνημάτων π.χ. πλοίο – ποίο

•  Αντιστροφές φωνημάτων π.χ. άλογο - άγολο

 

PrwimhParemvashFINALΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ

Είναι όταν εμφανίζονται προβλήματα στη γραμματική, το λεξιλόγιο και το συντακτικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στην κατανόηση του προφορικού λόγου και την έκφραση.

• Δυσκολίες στην κατανόηση όπως:

Δυσκολεύεται να καταλάβει τον προφορικό λόγο

Δυσκολεύεται να ακολουθήσει προφορικές οδηγίες

Δυσκολεύεται στην οργάνωση της σκέψης του

• Δυσκολίες στην έκφραση όπως:

Δυσκολεύεται να δημιουργήσει ολοκληρωμένη πρόταση

Δυσκολεύεται να βρει τη σωστή λέξη

Έχει λεξιλόγιο κατώτερο της χρονολογικής του ηλικίας

Χρησιμοποιεί τους γραμματικούς τύπους (χρόνους, γένη) λανθασμένα
ΚΑΘΥΣΤEΡΗΣΗ ΛOΓΟΥ


Eίναι όταν καθυστερεί να αναπτυχθεί ο λόγος του παιδιού αντίστοιχα της χρονολογικής του ηλικίας, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται γενικότερα οι τομείς της ανάπτυξης. Χαρακτηριστικά:

• Περιορισμένο λεξιλόγιο

• Δυσκολία κατανόησης απλού προφορικού λόγου

• Δυσκολία σχηματισμού απλής πρότασης

• Δυσκατάληπτη ομιλία

 

sketch-FINALΠΡΟΒΛHΜΑΤΑ ΡΟHΣ ΛOΓΟΥ – ΤΡΑΥΛΙΣΜOΣ

Είναι μια σύνθετη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από διακοπτόμενη ροή ομιλίας λόγω ακούσιων και επαναλαμβανόμενων κολλημάτων. Χαρακτηριστικά:

• Επαναλήψεις συλλαβών π.χ. πα-πα-πα πάμε

• Επιμηκύνσεις φωνημάτων π.χ. έ-έ-έ-έ έλα

• Επαναλήψεις μονοσύλλαβων λέξεων π.χ. από-από από νωρίς

• Μπλοκαρίσματα

• Κακός έλεγχος αναπνοής

• Ακούσιες κινήσεις σώματος (γκριμάτσες, κλείσιμο ματιών)


ΕΙΔΙΚH ΓΛΩΣΣΙΚH ΔΙΑΤΑΡΑΧH

Είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, που χαρακτηρίζει τα παιδιά των οποίων η γλωσσική ανάπτυξη δεν είναι ανάλογη με την ηλικία τους, χωρίς όμως να συνυπάρχουν άλλοι παράγοντες. Χαρακτηριστικά:

• Αργός ρυθμός γλωσσικής ανάπτυξης

• Γραμματικές δυσκολίες 

• Συντακτικές δυσκολίες


ΔΙΑΤΑΡΑΧH ΦΩΝHΣ

Είναι όταν υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τον τόνο, την ένταση και την ποιότητα της φωνής. (π.χ. έντονη βραχνάδα)


ΔΙΑΤΑΡΑΧEΣ ΜAΣΗΣΗΣ ΚΑΤAΠΟΣΗΣ

Είναι όταν υπάρχουν δυσκολίες στη μάσηση και τη μεταφορά τροφής ή υγρού από το στόμα στο φάρυγγα , καθώς και στην προώθηση και κατάποση τους.